AHV COKA

Leverings- en betalingsvoorwaarden van Coburger Kartonagenfabrik GmbH & Co. KG - (versie: 15-11-2013)

I  Algemene bepalingen / Toepasselijkheid / Totstandkoming van overeenkomsten

De navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor alle zakelijke betrekkingen tussen de firma Coburger Kartonagenfabrik GmbH & Co. KG (hierna: opdrachtnemer/ON) en haar zakenpartners (hierna: opdrachtgever/OG). Na verstrekking van de eerste opdracht zijn deze leverings- en betalingsvoorwaarden ook van toepassing op alle toekomstige opdrachten. Dit geldt ook wanneer niet nogmaals uitdrukkelijk op de toepasselijkheid ervan wordt gewezen. Aanvullende of afwijkende algemene voorwaarden van OG zijn niet van toepassing, zelfs wanneer ON opdrachten van OG aanneemt of aan OG leveringen verricht in de wetenschap dat OG aanvullende of afwijkende algemene voorwaarden hanteert, tenzij ON uitdrukkelijk en schriftelijk (ook per e-mail of fax) met aanvullende of afwijkende algemene voorwaarden van OG heeft ingestemd.

II   Aanbod / onderwerp van de overeenkomst

1. Offertes van ON zijn altijd vrijblijvend en niet-bindend. Een opdracht komt pas tot stand wanneer ON de order schriftelijk (ook per e-mail of fax) heeft bevestigd. Eventuele mondelinge afspraken tussen partijen zijn slechts geldig indien ze schriftelijk zijn bevestigd.
2. Bij opdrachten met leveringen aan derden wordt de besteller als OG beschouwd, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Ten aanzien van tekeningen, monsters en andere bescheiden van ON behoudt ON zich de volledige eigendoms- en auteursrechtelijke exploitatierechten voor. Deze bescheiden mogen uitsluitend met de voorafgaande toestemming van ON voor derden toegankelijk worden gemaakt en dienen op verzoek van ON aan ON te worden geretourneerd indien de opdracht niet aan ON wordt verstrekt.

Lees meer..


 
 
© 1999 - 2019 | info(at)coka.de | Impressum